Portalens blogg

Alle på kloden

Alt på et museum kan nok ikke gjøres tilgjengelig eller tilrettelegges for alle, men svært mye kan gjøres slik at det blir berikende og gode opplevelser til langt flere besøkende.

Mange museer har utfordringer med tilgjengelighet og det å kunne gi gode opplevelser til alle.  Norsk Bildet viser gamle og verna bygninger på et museum. Det er en utfordring for mange å komme inn i de gamle husene og mange av husene kan ikke tilrettelegges for alle. Alternative formidlingsmåter kan gi en bedre opplevelse av husene og historien til de som ikke kommer inn.Turistutvikling AS har på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner, kartlagt og veiledet mange museer, utstillinger, publikumsbygg mv.  Erfaringen er at mye kan og bør gjøres for å kunne gi bedre opplevelser til langt flere. Det er bl.a. mye informasjon som har dårlig lesbarhet, mange mørke utstillinger, filmer som ikke er tekstet, mangel på lydforsterkerutstyr og teleslynge, mange farer som store glassflater, utstillingsgjenstander å gå inn i, nivåforskjeller som er vanskelige å se, trapper som ikke er markerte, mv.

Med universell utforming tenkes det ofte;

 • rullestolbrukere, 
 • blinde, 
 • døve,

Bilde av informasjonskilt med tekst i liten kontrast mellom tekst og bakgrunnen som ikke gir god lesbarhet.og det er jo bra at det er fokus på disse, men markedet og funksjonsnedsettelser er langt mer nyansert og mangfoldig enn det.  Det vises kun på 30% av dem som har en funksjonsnedsettelse.   

Med universell utforming tenker også mange; 

 • store kostnader, 
 • store utfordringer,
 • vi får ikke gjort noe med de mange gamle og verna bygninger.  

Bildet viser en stor glassvegg som skal skille publikum fra utstillingen. Store glassvegger er en risiko for mange og spesielt for alle med nedsatt syn.I mange sammenhenger stemmer dette.  Det er mange tiltak som kan gjøres som ikke er så ressurskrevende hverken i tid eller penger, men som betyr mye for at mange flere kan få bedre opplevelser.  Men det er ikke slik at alle rullestolbrukere skal kunne komme inn i alle verna bygninger, men de kan få oppleve bygningene, kulturskattene, historiene mv. på alternative måter enn å komme inn for å se og høre. 

Det er bedre å gjøre noe enn ingenting!

Alt kan ikke bli optimalt for alle, men mye kan bli bedre for langt flere!

20 % av Norges befolkning har en eller annen form for funksjonsnedsettelse!

Bildet viser en utstilling med dunkel belysning og små kontraster mellom utstillingsgjenstander og gulv. Det er fort gjort å gå inni utstillingsgjenstander, spesielt for de som har nedsatt syn.I Norge finnes det 1 million mennesker med synsnedsettelse, 0,7 millioner med nedsatt hørsel, og 1,2 millioner med astma eller allergi, samt alle med nedsatt bevegelsesevne på grunn av;

 • bruk av rullestol, rullator, krykker mv.
 • lammelser, vonde bein, knær, hofter, rygg, armer mv.
 • hjerte- og lungesykdommer, overvektige. astma, mv

I tillegg kommer;

 • alle eldre som er et stort marked i årene framover som vil ut se, oppleve, være aktive, men de aller fleste vil etterhvert få nedsatt bevegelighet, syn og hørsel,
 • familier med små barn og barnevogn,
 • alle med orienteringsvansker, dysleksi, andre språk, mv.,
 • og alle andre som nyter godt av universell utforming i hele eller deler av livet. 

Bilde viser trapp, men manglende merking og kontraster, gjør at det er vanskelig å se at det er en trapp og spesielt for alle med nedsatt syn.

Hele 127 millioner av Europas befolkning vil ha bedre opplevelser med bedre tilgjengelighet. De fleste reiser ikke alene og vil påvirke mange i valg av reisemål og opplevelser!

Svært mange tiltak på formidling, utstillinger, informasjon mv. og ikke minst ansattes kompetanse koster lite, men betyr mye for å kunne gi bedre opplevelser til langt flere! Ansattes kompetanse på hvilke behov de ulike funksjonsnedsettelser gir og hvordan en kan håndtere det i den daglig drift og service er viktig. Selv om ikke alle kan komme inn i alle bygninger eller rundt på uteområder, kan opplevelser gis på alternative måter. Universell utforming handler også om å tenke nytt, se muligheter og en tenke- og handlemåte i den daglige driften. Det er ikke alltid penger er en begrensning for å gjøre tiltak.  

Mange av tiltakene vil gjøre museer og utstillinger bedre for alle besøkende og redusere risiko for alle besøkende, som f.eks. fall i trapper, slå hodet i lave døråpninger, kollisjon med glassvegger, mv. 

Eksempler på mindre tiltak som ikke koster så mye, men som kan bety mye for mange er;

 • større skrift og bedre kontrast på skriftlig informasjon,
 • markeringer av trapper, stolper mv,
 • ryddige, brede og markerte gangbaner,
 • trygg servering til alle,
 • unngå blomster og planter som mange reagerer på,
 • bedre belysning av informasjon og utstilling,
 • bruk av kontraster,
 • bruk av alternative informasjons- og formidlingsmåter,
 • informasjon på nettsider,
 • benker/stoler for hvile,
 • trygge gangveier med visuell og følbar avgrensning mellom gangvei og omgivelser.

Dette er bare noen få eksempler som kan gjøre museer, utstillinger og opplevelsene bedre for langt flere. Vår erfaring viser at det å ta i bruk universell utforming handler mye om grunnleggende kunnskaper om universell utforming og vilje til å gjøre endringer. Derfor bør universell utforming være et lederansvar i museer og utstillinger. 

Markedsføring av tilgjengelighet
Det hjelper lite med god tilgjengelighet og tilrettelegging, som kan gi gode opplevelser til mennesker med nedsatt syn, hørsel eller bevegelsesevne hvis ikke markedet får informasjon om det. Gi enkel, intuitiv og god informasjon som gjør at den enkelte kan bedømme hvilke deler av museet, utstillingen mv er tilgjengelig og kan gi de gode opplevelser.

Norsk Turistutvikling har utviklet nettbaserte kurs som bygger på erfaring fra kartlegging publikumsbygg, museer og utstillinger
Norsk Turistutvikling har kompetanse og stor erfaring i universell utforming i reiselivet de siste 4 årene, som vi vil gi videre til reiselivs- og opplevelsesbedrifter i hele landet.  Norsk Turistutvikling har kartlagt og veiledet ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter - hvorav 20 publikumsbygg, museer og utstillinger, på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner.  Alle fikk tilstands- og tiltaksrapport for å vektlegge universell utforming i videreutvikling av virksomheten.

Her får du kunnskap, praktisk veiledning, råd og tips. 

Her får du mer informasjon.  

Kjøp kurset og få tilgang i dag og ett år framover. 

[ Endret: onsdag, 6. mai 2015, 14:48 ]
 
Alle på kloden

Bildet viser fra overnattingsrom, fra museum og fra servering

Ja, det er mulig ved å vektlegge universell utforming i bygninger, uteområer, i drift, i informasjon og i markedsføring. Erfaring viser at det er mer kunnskap på området som kanskje er det viktigste - om behovene og hvordan vi kan gjøre tiltak i bedriften som gjør bedriften bedre for langt flere gjester/besøkende.  Mange tenker at tiltakene er dyre og det er ressurskrevende gjester/besøkende.  Men svært mange tiltak kan gjøres uten at det koster så mye, men det betyr mye for svært mange.  Mange tenker rullestolbrukere, men markedet som får bedre opplevelser med mer vektlegging av universell utforming, er langt større enn det og mer mangfoldig. Selv om bedriften ikke kan bli optimal for alle, kan den bli bedre for langt flere!

Markedet

20% av den norske befolkningen har en funksjonsnedsettelse på grunn av nedsatt bevegelsesevne, syn, hørsel og på grunn av astma og allergi. Vi tenker ofte på de som bruker rullestol, er døve eller blinde, men det er et langt større marked som får bedre opplevelser med vektlegging av universell utforming. I tillegg kommer eldre og alle som har nedsatt funksjonsevne i deler av livet. 80 millioner i Europa har en funksjonsnedsettelse og 127 millioner vil få bedre opplevelser med universell utforming.

HUSK!

 • Det vises kun på 30% av dem som har en funksjonsnedsettelse.
 • 1 person med funksjonsnedsettelse påvirker familie, venner, kollegaer i valg av overnattingssted, serveringssted og opplevelsesanlegg, samt for valg av selskapslokaler, kurs og konferanser.
 • Reisevante eldre er et viktig marked framover. Selv om de fleste får nedsatt bevegelse, syn og hørsel, vil de fortsette å reise så lenge de kan.

Tilgjengelig reiseliv i andre land

Tilgjengelige reiseliv vektlegges i langt større grad bl.a. i andre europeiske land og i USA både i produktutvikling og i markedsføring.  For at Norge skal hevde seg i konkurransen både på det norske og internasjonale markedet, må reiselivet sette iverk tiltak som gir flere tilgjengelige reiselivsmå og markedsføres tilgjengelighet på en ensartet måte ut fra en standard, som gir tillit i markedet.  Den enkelte må få tilstrekkelig informasjon til å velge destinasjon, overnattingssted, serveringssted og aktivitets- og opplevelsesbedrifter som kan gi den enkelte og reisefølget gode opplevelser.

På www.spiria.no kan du kjøpe nettkurs i universell utforming for;

For mer informasjon klikk på linkene.

Det er også et generelt kurs i universell utforming i reiselivet som passer til alle som ønsker mer kunnskaper om temaet. 

[ Endret: onsdag, 6. mai 2015, 13:38 ]